Monday, June 1, 2009

Aklat ng Himala

Launch of the special edition of Ricky Lee's "Si Tatang at Mga Himala ng Ating Panahon."

Click on any image to see more photos.


(Click on any image to see more photos)

No comments: